Общи условия

Общите условия за използването на приложението.

Общи условия


Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между "Иноваторсдизайн" ЕООД, наричано по-долу за краткост "доставчик", и ползвателите на Беборан, наричани по-долу "потребители", възникнали при и по повод услугите, предоставяни посредством използването му.


1. Въведение

1.1. Приложението Беборан, което сте свалили и ползвате, е разработено от Деян Вацов (автор) и е собственост на "Иноваторсдизайн" ЕООД, компанията, която се има предвид по-нататък в тези Общи условия под "доставчик" ,"ние", "наш".

Ако не сте съгласни с тези Общи условия и/или политиката за поверителност, трябва да прекратите изтеглянето, а ако вече сте го изтеглили - да преустановите използването му като го деинсталирате.

1.2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование на доставчика: "Иноваторсдизайн" ЕООД е дружество, регистрирано в България, с БУЛСТАТ: 201624563 и седалище и адрес на управление: гр. София 1220, ж.к. Надежда 1, бл. 144, вх. Б, ап.55. Можете да се свържете с нас на contact@innovatorsdesign.com.

При въвеждането на Вашите данни в Приложението, Вие ставате страна по настоящите Общи условия и Политиката за защита на личните данни и се съгласявате с всички условия в тях. Ако не сте съгласни с условията, моля незабавно изтрийте Приложението.


2. Важни условия

2.1. Приложението е безплатно за сваляне и ползване за потребителите. Ползването на Приложението се извършва само според условията на ОУ. Всяко ползване, възпроизвеждане или разпространение на Приложението или негови части, което не е според настоящите условията е абсолютно забранено.

2.2. Тези Общи условия ограничават отговорността, както е определено в точка 14.

2.3. Ако сте под 18 годишна възраст, вие трябва да получите разрешение от родител или настойник за сваляне, инсталиране и ползване на Приложението.

2.4. Използването на Приложението изисква да имате Аpple ITunes или Google профил. Достъпът ви до Приложението е свързан с Вашият ITunes или Google профил и Вие трябва да спазвате изискванията на всички приложими Apple Inc и Google политики, включително при плащания чрез Приложението, ако има такива.

2.5. Имайте предвид, че използването на Приложението трябва да е само с информативни цели. То не дава медицински съвети или диагнози и не е замислено и не може да замести лекарски преглед или да замени медицински съвет от педиатър (и/или друг медицински специалист) за Вашето дете. Вие трябва незабавно да се свържете с Вашия лекар, ако имате нужда от медицински съвет. Също така, Вие разбирате, че данните, които предоставяте през Приложението не представляват по никакъв начин защитена/конфиденциална медицинска информация, както е определено по силата на българското или Вашето местно законодателство или други приложими правила и регулации в и извън ЕС. Качването на защитена/конфиденциална информация не се изисква от приложението и е изцяло на Ваша отговорност.


3. Политика за поверителност

3.1. Политиката за защита на личните данни е важен документ, който урежда използването от наша страна на данните, които събираме от потребителите на Приложението в процеса на неговото използване. Ние използваме данните, съгласно нашата Политика за поверителност, така че, Ви молим да я прочетете внимателно.


4. Условия на разработчика:

iOS потребители

Следните условия са изискване от страна на Apple да бъдете уведомени и да приемете, ползвайки Приложението:

4.1. Потвърждение

Вие и ние потвърждаваме, че настоящите Общи условия представляват споразумение само между нас и Вас, като нито Apple Inc. ("Apple") нито, която и да е свързана с нея или нейна дъщерна компания не са страна по това споразумение. Вие също така, потвърждавате, че сте наясно, че само ние сме отговорни за Приложението следователно и за съдържанието.

4.2. Право на ползване

В резултат на пълното Ви съответствие с всички условия по тези Общи условия ние Ви предоставяме ограничено, лично, отменимо, непрехвърляемо, доживотно право на ползване ("лиценз") върху Приложението на притежавано или контролирано от Вас устройство, според възможностите, които Ви предоставят правилата на Общите условия и Политиката за защита на личните данни.

4.3. Поддръжка и обслужване

Ние единствено сме отговорни за поддръжката на приложението и обслужването на потребителите му. Вие и ние потвърждаваме, че Apple няма никакви задължения да предоставя услуги по поддръжка и обслужване, свързани с Приложението.

4.4. Претенции към продукта

Вие потвърждавате, че ние, а не Apple, сме отговорни за приемане на Вашите потенциални претенции към Приложението, включително, но не само:

  • Искове към продукта;
  • Всякакви претенции, свързани със законови изисквания, които може да не са спазени в Приложението и
  • Искове, произтичащи от закрилата на потребителите или сходно законодателство.

4.5. Спорове за интелектуална собственост

Вие потвърждавате, че в случай на претенция към Приложението, предявена от трета страна, свързана с нарушаване на интелектуална собственост, само и единствено ние сме отговорни за разследване, защита и уреждане на такава претенция за нарушаване на интелектуална собственост, а не Apple.

4.6. Трети страни потребители на права по тези Общи условия:

Вие потвърждавате, че Аpple Inc и дъщерните компании на Аpple Inc са трети страни, които могат да се възползват от клаузите на тези Общи условия и според условията Аpple Inc ще има право да (правата се считат за приети от Apple) да използва клаузите по настоящите Общи условия срещу Вас и да се възползват от условията в качеството си на трета страна, ползвател на условията.

Android потребители:

Чрез сваляне на Приложението от Google play (https://play.google.com/store) Вие декларирате, че сте прочели и приели условията на Google play (https://play.google.com/intl/en-gb_uk/about/play-terms.html) и Google play Тerms of business (https://store.google.com/intl/en-gb_uk/about/device-terms.html). Ако сте свалили Приложението от друг online пазар за устройства, които работят с Android operating system, Вие декларирате, че сте се запознали с техните общи условия и сте ги приели.

4.7. Условия на външни доставчици на услуги

Беборан използва и може да използва различни доставчици с цел да предложи качествени услуги, за изпълнение на договорните си задължения към потребителите и защита на легитимния си интерес. В случай на трансфер на лични данни извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), сме се уверили, че държавата, към която се изнасят данните е част от споразумението за т.нар. e-Privacy Shield. Активно следим и развиваме и ще развиваме нашата инфраструктура по начин, който е свързан с приемане и изпълнение на секторно значими одобрени кодекси на поведение, механизми за сертифициране и други. Особено важна за нас е инициативата на IAB Europe, които разработват специализирана рамка за интегриране на получаването и преноса на съгласие между различните участници на технически сложната Програматична екосистема.


Google Analytics for Firebase

Водещ инструмент за събиране на информация за Вашето поведение, за целите на измерването на нашето Приложение. Смятаме използването му за наш легитимен интерес, с изключение на описаните по-долу казуси.

Правилата за поверителност и условията на Google, включително и Google Analytics, може да намерите тук: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=bg


Програматична реклама

В Беборан може да има добавени кодове, даващи възможност за достъп на платформи на трети страни до Приложението и сервиране на реклама. При това, тези трети страни събират лични данни на посетителите за целите на избор, сервиране и измерване на рекламата, персонализиране на посетителите и измерване. Данните, които събират тези партньори са анонимни. Беборан изучава и внимателно следи инициативите на IAB Europe за създаване на кодекси на поведение, технически стандарти и механизми за сертифициране, които ще намерят изражение в създаване на одобрена листа от доставчици на услуги, свързани с Програматичната реклама и механизъм за използване само на тези доставчици, за чиито услуги има получено съгласие от потребителя. За максимално опазване на правата на посетителите относно личните им данни и докато не бъдат приети описаните документи и стандарти, Беборан ще изисква съгласие за всички конкретни цели, описани в Политиката за поверителност и в процеса на събиране на съгласие, за да сервира програматична реклама на посетителите си.

За повече информация за начините, по които събираме, използваме и съхраняваме лични данни, посетете нашата Политика за поверителност

Беборан може да ползва и услуги от други доставчици за сервиране на услуги с цел да продължи да предоставя Приложението безплатно за Вас.


5. Използване на Приложението

5.1. Сваляйки Приложението, Вие потвърждавате/декларирате, че сте над 18 годишна възраст или, ако сте под 18 годишна възраст, че сте над 16 годишна възраст и имате разрешение от Вашия родител или настойник да свалите, инсталирате и използвате Приложението.

5.2. Чрез свалянето и/или използването на Приложението, Вие изразявате разбиране, че Приложението няма за цел да дава медицински съвети или да поставя диагнози или да назначава лечение. Ако смятате, че имате спешно състояние, моля обадете се на лекаря си или повикайте бърза помощ незабавно. Никога не пренебрегвайте медицински съвет от лекар и не се бавете да потърсите такъв, заради нещо, което сте прочели в Приложението. Винаги трябва да търсите професионален съвет от правоимащ лекар по въпроси, които касаят потенциални здравословни проблеми.

Tова приложение не се смята за медицински уред в смисъла на Директива 93/42 ЕИО, както е изменена от Директива 2007/47 ЕО.

Приложението не е предвидено да бъде използвано "специално за диагностика и/или терапевтични цели" или със следните цели:

  • диагностика, профилактика, мониторинг, лечение или облекчаване на заболяване,
  • диагностика, мониторинг, лечение, облекчаване или компенсиране на нараняване или недъг,
  • изследване, заместване или модифициране на анатомията или на физиологичен процес,
  • контрол на раждаемостта

5.3. Чрез свалянето и/или използването на Приложението, Вие изразявате разбиране, и приемате, че ние не контролираме останалите потребители на Приложението и качеството и верността на информацията, която те и Вие качвате. Съответно, ние не даваме гаранции за точността и надеждността на нищо от съдържанието, предоставено от потребители, качено в Приложението.

5.4. Приложението може да Ви изпраща съобщения с новини, докато имате Приложението инсталирано на Вашето устройство, включително, когато то не е активно. Вие може да спрете тези съобщения от настройките, в случай че не желаете да ги получавате.


6. Собственост и съдържание на Приложението

6.1. Всички права и цялата интелектуална собственост са притежание на автора на Приложението.


7. Въвеждане на данни и качване на съдържание

7.1. Качвайки всякакъв вид съдържание, позволен от Приложението – текст, снимки, данни или друга информация (съдържание), Вие давате Вашето свободно конкретно информирано съгласие това съдържание да бъде съхранявано, копирано, модифицирано, и адаптирано и използвано, така че да Ви бъде предоставено за ползване.

7.2. Съдържанието, което качвате не е видимо за другите потребители, освен ако Вие изрично не заявите такова желание за споделяне с приятели и членове на семейството.

7.3. Съдържанието, което качвате е защитено съгласно Политиката ни защита на личните данни.

7.4. Вие потвърждавате/декларирате, че съдържанието, което качвате не е интелектуална собственост на трети страни и не е с обидно или неподходящо съдържание. Вие се съгласявате да компенсирате "Иноваторсдизайн" ЕООД за всички щети, които то може да претърпи в резултат на жалба от трети страни вследствие невярно декларирана информация/обстоятелство в каченото от Вас съдържание в пълния размер на реално претърпени вреди.

В случай на деклариране на невярна информация, обстоятелства и/или съдържание, "Иноваторсдизайн" ЕООД си запазва правото да търси обезщетение и за други вреди, включително пропуснати ползи.

7.5. Вие се съгласявате/декларирате, че няма да използвате Приложението, за да пращате обидно или неподходящо съдържание и материали или за търговски цели.


8. Последващи подобрения и нови версии на Приложението

8.1. Възможно е да предлагаме upgrade на Приложението.


9. Системни изисквания

9.1. Приложението е разработено да работи по най-новите версии на iOS и Android операционни системи към момента на публикуване на Приложението. Apple или Google могат от време на време да обновяват iOS и/или Android софтуера и ние ще се стремим, но няма да сме задължени да обновяваме Приложението респективно, за да осигурим пълноценна работа на всички функционалности на Приложението. Ваше задължение е да ползвате най-новата, публикувана версия на iOS или Android софтуер.


10. Обезщетение / компенсация

10.1.Вие се съгласявате да ни обезщетите, защитавате и пазите от щети, произтичащи от каквито и да било искове/претенции, като поемете всички разходи (включително разумни съдебни такси), свързани с или произтичащи от използването на Приложението от Вас или произтичащи от каквото и да било нарушение или предполагаемо нарушение на тези Общи условия от Вас или от Вашето нарушение на всеки закон или правата на трети страни.


11. Срок и прекратяване

11.1. Приемайки тези Общи условия Вие влизате в споразумение, ставащо активно с въвеждане на данни в Приложението на Ваше устройство и е в сила, докато не бъде прекратено от нас или от Вас. Вие може да прекратите Споразумението по тези Общи условия всяко време, премахвайки Приложението от устройството, на което сте го инсталирали. Споразумението ще се счита за автоматично прекратено, ако Вие нарушите, което и да е от тези Общи условия. При прекратяване Вие се задължавате да спрете ползването на Приложението и да изтриете всички негови копия.

11.2. Ние си запазваме правото да променяме, спираме или преустановяваме ползването на Приложението с предварително предупреждение или без предупреждение. Вие нямате право да ни търсите отговорност, за каквато и да било промяна или спиране на Приложението.

11.3. Следните клаузи от тези Общи условия остават валидни след прекратяването му: точка 6 (Собственост), точка 10 (Обезщетения), точка 11 (Срок и прекратяване), точка 13 (Общи разпоредби), точка 14 (Ограничаване на отговорността).


12. Поддръжка и контакти

12.1. Приложението се предлага във вида, в който е. Все пак, ако имате нужда от помощ, свържете с нас на contact@beboran.app и ние ще направим всичко възможно да Ви съдействаме.


13. Общи разпоредби

13.1. Настоящите Общи условия, активиращи тези Общи условия излагат пълното разбиране и съгласие между нас и Вас и могат да бъдат допълвани, изменяни или отменени само в писмена форма от нас. Всякакъв отказ от наша страна или неизпълнение от Ваша страна на точка от Общите условия ще се счита за отказ от предшестващо или последващо неизпълнение. В случай, че някоя от разпоредбите на тези Общи условия се счита за невалидна или неприложима, останалите разпоредби остават валидни в пълна сила.

13.2. Това Споразумение е сключено лично с Вас. Не можете да прехвърляте права и задължения по него.

13.3. Можете да използвате Приложението само за лична употреба, забранява се използването му за комерсиални цели. Вие не можете да възпроизвеждате, разпространявате, излагате или изпълнявате публично, превеждате, променяте, адаптирате, осъществявате обратно инженерство, създавате производни произведения, деконструирате, декомпилирате по някакъв начин Приложението или част от него, включително, но не само, графичен, свързан софтуер или собствен комуникационен протокол, използван от софтуера или от комунални приложения, приложения, емулатори или инструменти, получени от тях, освен ако тези права не могат да бъдат изключени от закона.

13.4. Вие се съгласявате да не влизате или да не се опитвате да влизате в профилите на други потребители или да прониквате или да се опитвате да проникнете в мерките за сигурност на Приложението или да прехвърляте файлове, съдържащи вируси, троянски коне или други опасни програми.


14. Ограничаване на отговорността

14.1. Приложението се предлага безплатно и във вида, в който е без каквито и да било гаранции и обещания за резултати, одобрение или гаранция от всякакъв вид, включително, но не само предполагаеми гаранции за продаваемост, задоволително качество, годност за определена цел, ненарушение, съвместимост, сигурност и/или точност.

14.2. Ние не гарантираме, че Приложението ще бъде: (а) без грешки, вируси и бъгове или други дефекти или (б) че информацията, която предоставя Приложението е пълна и изчерпателна или е всичко, от което имате нужда, за да отглеждате бебето си, както и (в) че информацията, споделена от други потребители на Приложението, която виждате в него е достоверна и (г) че който и да е дефект ще бъде поправен.

14.3. Вие декларирате, че всяко разчитане на такава информация от Приложението е на Ваш личен риск.

14.4. Всяка друга отговорност за щети или загуби е ограничена до пълния позволен от закона размер включително според Вашата локална юрисдикция, включително за повреда на устройство или компютър.

14.5. Нищо в тези Общи условия не ограничава правата Ви на потребители, според местните закони.

14.6. Пълната ни отговорност към Вас е ограничена до размера на покупната стойност, ако има такава - Приложението или други услуги, закупени от него.


15. Промени в Общите условия

15.1. Ние си запазваме правото да променяме условията по всякакви законни, регулаторни причини или от съображения за сигурност или наложени от изисквания за съответствие с промени, изискани от Google, Apple Inc или причини, които ние решим. Ще Ви информираме за каквито и да било промени и ще бъдете поканени да приемете промените, за да продължите да използвате Приложението.


16. Хакнати устройства (jailbreak devices)

16.1. Това Приложение не е предвидено да работи на устройства, на които софтуерът вече не отговаря на задължителните стандарти (“jailbreak devices”). Вие се съгласявате да не опитвате да инсталирате Приложението или да използвате Приложението на такова jailbreak устройство. Всеки опит да инсталирате или използвате Приложението на “хакнато устройство” (jailbreak device) се счита за нарушение на общите условия на споразумението и ще доведе до едностранно прекратяване на споразумението от наша страна, закриване на профила Ви без възстановяване на покупна стойност (ако има такава). Ние не сме отговорни за повреди и щети в резултат от използване на jailbreak-нато/хакнато устройство.